Καλέστε μας (+30) 23820 81304
ή Στείλτε μας email tzitziklis@gmail.com

Πιστοποίηση

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΒΛΩΝ ΚΑΤΑ CE
Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ
ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΟΔΗΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
1
ΑΠΛΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ
Δομή
1/μέρα
ΕΝ 1304
Υπεύθυνος Ποιότητας
Κανονικότητα σχήματος
1/15 μέρες
ΕΝ 1024
Κύρτωμα
1/15 μέρες
ΕΝ 1024
Διαστάσεις
1/15 μέρες
ΕΝ 1024
Στεγανότητα
1/4 μήνες
ΕΝ 539-1
Αντοχή στην κάμψη
1/χρόνο
ΕΝ 538
Αντίσταση στη ψύξη
1/χρόνο
EN 539-2
2
ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΟΥΒΛΟ ΥΠ ΚΟΙΝΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά-
Παράλληλες επιφάνειες
1/15 μέρες
ΕΝ 772-16
Υπεύθυνος Ποιότητας
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
 
Αριθ.: 008/771/01/07-08-13/01 επεξήγηση κωδικού (Κωδικός Προϊόντος/Πρότυπο/αριθμός προϊόντος που υπάγεται στο συγκεκριμένο πρότυπο/Ημ. Έκδοσης/α/α πιστοποιητικού)
1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: Συμπαγές Τούβλο ΥΠ 008
2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο11 παράγραφος 4: Κωδικός παρτίδας 8/13
3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με
την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:
Συμπαγές Τούβλο ΥΠ κοινής τοιχοποιίας.
4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο11 παράγραφος 5:
ΤΖΙΤΖΙΚΛΗ ΑΕ-‘ΕΥΡΩΚΕΡΑΜΙΚΗ’
3ο ΧΛΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΞΟΣ,
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, 58100, ΤΘ90
ΤΗΛ 23820-81304 FAX 23820-81305
5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο12 παράγραφος 2:
Δεν εφαρμόζεται………………………………………………………………………………….
6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του
προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται στο παράρτημα V:
Σύστημα 4, ΕΝ771:2003…………………………………………………………………………
7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που
καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:
Δεν εφαρμόζεται…….. ………………………….
8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:
Δεν εφαρμόζεται………………………….
9. Δηλωθείσα επίδοση
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά-
Παράλληλες επιφάνειες
Τ2, R2
Τ2, R2
ΕΝ 772-16
Επιπεδότητα των πλευρών
έδρασης
Βάση l1,l2: 221
Βάση s1: 1.2
Βάση s2: 0.3
Βάση l1,l2: ±2%
Βάση s1: ±2%
Βάση s2: ±2%
ΕΝ 772-20
Πυκνότητα (Καθαρή-Μικτή)
Καθαρή 2063 ± 0,9%
Μικτή 2078 ± 0,8%
Καθαρή 2063 ± 0,9%
Μικτή 2078 ± 0,8%
ΕΝ 772-13
Αντοχή στη θλίψη (kN)
81, Κατηγορία II
>80KN
ΕΝ 772-1
Ισοδύναμη θερμική αγωγιμότητα
<0.7W/mK
<0.7W/mK
EN 1745
Αντίσταση στη ψύξη
Απώλεια βάρους<0.5%
Απώλεια βάρους<0.5%
ΕΝ 772-18
Συγκέντρωση ενεργών
υδατοδιαλυτών αλάτων
Κατηγορία S2
Κ+<0.0015%
Νa+<0.00012%
Μg++<0.0015%
EN 772-5
Υδατοαπορρόφηση
<12%
<12%
EN 772-7
Αρχικός ρυθμός
υδατοαπορρόφησης
<1%
<1%
ΕΝ 772-11
 
10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την
απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση επιδόσεων εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:
Σιώνης Ιωάννης
 
…………………………………………………………………………………… ………………………….
(όνομα και ιδιότητα)
Γιαννιτσά, 07-08-13
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (υπογραφή)

 

ΤΖΙΤΖΙΚΛΗ ΑΕ-‘ΕΥΡΩΚΕΡΑΜΙΚΗ’ 3ο ΧΛΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΞΟΣ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, 58100, ΤΘ90 ΤΗΛ 23820-81304 FAX 23820-81305

ΕΝ 771 ΤΟΥΒΛΟ ΥΠ ΚΟΙΝΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Γεωμετρικά χαρακτηριστικά-παράλληλες επιφάνειες: T, R Επιπεδότητα των πλευρών έδρασης: Βάση l1,l2: ±2% Βάση s1: ±2% Βάση s2: ±2% Πυκνότητα (Καθαρή-Μικτή): Καθαρή 2063 ± 0,9% Μικτή 2078 ± 0,8% Αντοχή στη θλίψη (kN): >80KN Ισοδύναμη θερμική αγωγιμότητα: <0.7W/mK Αντίσταση στη ψύξη: Απώλεια βάρους<0.5% Συγκέντρωση ενεργών υδατοδιαλυτών αλάτων: Κατηγορία S2 Υδατοαπορρόφηση: <12% Αρχικός ρυθμός υδατοαπορρόφησης: <1%
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
 
Αριθ.: 058/1304/01/07-08-13/01 επεξήγηση κωδικού (Κωδικός Προϊόντος/Πρότυπο/αριθμός προϊόντος που υπάγεται στο συγκεκριμένο πρότυπο/Ημ. Έκδοσης/α/α πιστοποιητικού)
1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: ΚΕΡΑΜΙΔΙ 058……
2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο11 παράγραφος 4: Κωδικός παρτίδας 8/13
3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή: Απλό Κεραμίδι
4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο11 παράγραφος 5:
ΤΖΙΤΖΙΚΛΗ ΑΕ-‘ΕΥΡΩΚΕΡΑΜΙΚΗ’
3ο ΧΛΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΞΟΣ,
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, 58100, ΤΘ90
ΤΗΛ 23820-81304 FAX 23820-81305
5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο12 παράγραφος 2: Δεν εφαρμόζεται………………………………………………………………………………….
6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του
προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται στο παράρτημα V:
Σύστημα 4, ΕΝ1304:2005…………………………………………………………………………
7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που
καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο: Δεν εφαρμόζεται…….. ………………………….
8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: Δεν εφαρμόζεται………………………….
9. Δηλωθείσα επίδοση
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Διαστάσεις
Μήκος 399 ± 0,5%
Πλάτος 175 ± 2%
Μήκος ±2%
Πλάτος ±2%
ΕΝ 1024
Κύρτωμα
≤1.5
≤1.5
ΕΝ 1024
Στεγανότητα
Κατηγορία 1
≤0.8
ΕΝ 539-1 μέθοδος 2
Αντοχή στην κάμψη
>600
>600
ΕΝ 538
Αντίσταση στη ψύξη
<0.2
<0.2
EN 539-2 μέθοδος C
Αντίδραση στη φωτιά
Κλάση Α1
Κλάση Α1
Χωρίς απαίτηση ελέγχου
 
10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την
απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση επιδόσεων εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:
Σιώνης Ιωάννης
 
…………………………………………………………………………………… ………………………….
(όνομα και ιδιότητα)
Γιαννιτσά, 07-08-13
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (υπογραφή)

ΤΖΙΤΖΙΚΛΗ ΑΕ-‘ΕΥΡΩΚΕΡΑΜΙΚΗ’ 3ο ΧΛΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΞΟΣ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, 58100, ΤΘ90 ΤΗΛ 23820-81304 FAX 23820-81305

ΕΝ 1304 ΚΕΡΑΜΙΔΙ B.T ΑΠΛΟ Αντοχή στη κάμψη > 600Ν Αντίδραση στη φωτιά: Κατηγορία Α1 Στεγανότητα: ≤0.8 Κατηγορία 1 Διαστάσεις και αποκλίσεις: Μήκος 399 ± 2% Πλάτος 175 ± 2% Αντίσταση στη ψύξη: <0.2 Μέθοδος C Κύρτωμα < 1.5

Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιώντας αυτό το site, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies… Περισσότερα…